Missie/Visie

                          Missie

                          “Thuis met zorg”

Vzw. Sint-Barbara met de woonzorgcentra Beversthuis en Kimpenhof engageert zich om een kwalitatief zorgaanbod te bieden met respect voor ieders eigenheid, ongeacht de levensovertuiging.

Hiervoor doen we beroep op professionele en gemotiveerde medewerkers.

Vzw. Sint-Barbara wil een uitdagende werkomgeving creëren voor al de medewerkers.

Onze droom is ambitieus: we willen onze bewoners laten wonen en leven in een “thuis-hotel” waar 4-sterren zorg wordt aangeboden wordt.

Deze vier sterren spitsen zich toe op 4 deelgebieden: onze bewoners, de familie van onze bewoners, onze medewerkers en onze externe partners.

We zijn er ons van bewust dat onze droom een streven is en zal blijven. Hier en daar zullen nog dingen mislopen en zullen onze 4 sterren niet bereikt worden, maar dan is het aan ons om te evalueren en bij te sturen zodat onze werking steeds verder evolueert en we telkens weer een stukje dichter bij het slagen van onze missie komen.

 

                        Visie

De visie van Vzw. Sint-Barbara is opgebouwd rond deze 4 sterren.

Onze bewoners
We vinden het belangrijk dat onze bewoners maximaal keuzes kunnen blijven maken. Het recht op inspraak is belangrijk, beslissingen worden steeds genomen vanuit de persoonlijke levensgeschiedenis van onze bewoners met aandacht voor hun beleving en conditie. Wij willen leven aan het leven toevoegen en hebben daarom het grootste respect voor iedere individuele persoonlijkheid. We hebben de keuze gemaakt om iedere bewoner een maximale autonomie te bieden en we wensen zoveel mogelijk keuzemomenten in te bouwen.

Het bevorderen van waardig en veilig wonen in een “thuis-hotel” waar 4-sterren zorg wordt aangeboden staat centraal in onze visie. Deze 4-sterren zorg is gericht op het verbeteren of onderhouden van de mogelijkheden van onze bewoners.

Voldoende hulp en begeleiding bieden volgens de eigenheid van de bewoner, in elke levensfase, is een basisdoelstelling. Ook de periode van het levenseinde willen we waardig en respectvol bijstaan binnen een spiritueel en wettelijk kader.

∗  De familie

Het welbevinden van onze bewoners en de medewerkers bevorderen is voor ons van fundamenteel belang, familieleden zijn hierin voorname partners. We streven naar een constructieve en eerlijke relatie met de zorgvragers en hun families. Correcte en respectvolle communicatie aangepast aan het moment in de zorg is essentieel. We willen de familieleden maximaal betrekken bij het gebeuren in ons woonzorgcentrum zodat ze zich ook thuis voelen in een veilige woonomgeving. De doelstelling is dat ze steeds graag op bezoek komen bij hun familielid en zij zich ook vrij voelen om regelmatig langs te komen.

Daarnaast worden ze op geregelde tijdstippen uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten binnen het woonzorgcentrum en buitenhuis.

In de palliatieve fase van het leven wordt de betrokkenheid van de familie extra ondersteund.

∗    Onze medewerkers

Het slagen van onze missie – visie kan enkel als ze gedragen wordt door alle medewerkers. Vzw. Sint-Barbara wil een professionele organisatie zijn waar het mogelijk is een 4-sterren werk-, woon-, en zorgomgeving te creëren. We willen dit realiseren door een beleid te voeren waar ruimte is voor open communicatie, ondersteuning en opleiding. We verwachten dat iedere medewerker met een open geest, voldoende empathie, zelfrelativering en –reflectie meewerkt aan het uitdragen van onze visie en het slagen van onze missie.

Respect, beroepsfierheid, hartelijkheid, vriendelijkheid, luisterbereidheid, verantwoordelijkheidszin en engagement zijn van onschatbare waarde voor het bieden van kwaliteitsvolle zorg.

Waardering van de persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers ligt aan de basis van het personeels- en opleidingsbeleid.

∗  Onze externe partners

Wij beogen een “4-sterren thuishotel” te worden dat functioneert als sluitstuk van de hulpverlening aan de ouderen in de regio, waarin de verschillende vormen van residentiële en thuiszorg ondersteunende opvang aan bod kunnen komen.

Om dit ambitieus doel te realiseren wensen we nauw samen te werken met andere intramurale en lokale extramurale voorzieningen en diensten.

We willen een open en eerlijke communicatie onderhouden met al onze externe partners, zoals thuiszorgdiensten, huisartsen, andere zorgverstrekkers, verenigingen uit de gemeente, scholen, leveranciers,……

Wederzijds respect en goede afspraken liggen aan de basis van een optimale samenwerking.